inbreeding analiza - Bili

IC4 = 0.0000 %

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Šaro
HUR 40480
Lesi (Šarov-Lesi)
HUR 40192


Bela
HUR 40124
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Sema
HUR 40245