inbreeding analiza - Brundo Zagrebački biseri

IC4 = 0.7812 %

predak doprinos IC
Bara (Endži) 0.7812% 0.0000%

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Rex King-Tor Croatia
HUR 40591
Beki
HUR 40122
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Rina Sokolova
HUR 40019
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Šargo
JUR 20236 (00456)
Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)
Linda
JUR 219 (RM 219)
Ali
JUR 20216 (RM 230)
Rega
JUR 20233 (RM 164)
Nila Zagrebački biseri
HUR 40609
Bingo Zagrebački biseri
HUR 40062
Šarov (Pelivanov)
HUR 40044
Šarov
neupisan
Biza
neupisan
Alfa
HR 10006
Roni
JR 20169
Kora
JR 20189
Astra
HUR 40406
Dag
JUR 100001 (RM 122)
Šargo (Miki)
JUR 20060
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Liza-Ara
JUR 100003
Amor
JUR 100019 (RM 393)
Šara
JUR 100015