inbreeding analiza - Aron Cro U Can

IC4 = 0.7812 %

predak doprinos IC
Begi-Kuki 0.7812% 0.0000%

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Arči
HUR 40969 (BHUR 20938)
Ston
JUR 433 (BHUR 20581)
Atos (Soko)
JUR 20171 (RM 65)
Šarov
JUR 20089 (BHUR 20089)
Astra (Šara)
JUR 20156 (BHUR 20156)
Kuna (Rexa)
JUR 20198
Žućo
JUR 20165
Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Diva-Bubi
HUR 40291 (BHUR 20529)
Loli-Gari
BHUR 20523 (BHR 482)
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Sila
BHUR 20264
Dona
BHUR 20336

Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Alka Piasevoli
HUR 40657
Bach
HUR 40139
Ares
HR 10000
Roni
JR 20169
Kora
JR 20189
Rina
HR 10038
Saša
JUR 238
Rega
JUR 20233 (RM 164)
Tena od Tomislavgrada
HUR 40388
Roki
HUR 40078


Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Sali
JUR 401