inbreeding analiza - Rik Tornjaci

IC4 = 1.5625 %

predak doprinos IC
Bara (Endži) 1.5625% 0.0000%

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Tajson od Tomislavgrada
HUR 40386
Roki
HUR 40078


Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Ebony Bony-Tor
HUR 40207
Aga
HUR 40045
Rambo (Dilaverov)
BHUR 20561
Šaro
JUR 20183
Bena
JUR 20256 (RM 118)
Cura
neupisan


Bonita
JR 40022 (RM 204)
Roni
JR 20169


Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Aron-Fido
JUR 20145 (RM 7)
Brnja-Lasa
JUR 20146 (RM 23)