inbreeding analiza - Hajduk Cro U Can

IC6 = 3.7109 %

predak doprinos IC
Roki 1.9531% 0.0000%
Biza 1.5625% 0.0000%
Ruta 0.0488% 0.0000%
Brnja-Lasa 0.0488% 0.0000%
Žućo 0.0488% 0.0000%
Aron-Fido 0.0488% 0.0000%

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Bosut Cro U Can
HUR 41357
Bobi od Crne Ramske
BHRB 0000338
Šarov (Štampalov)
HUR 40321 (BHUR 20804)


Bila Ramska
neupisan


Alka Piasevoli
HUR 40657
Bach
HUR 40139
Ares
HR 10000
Roni
JR 20169


Kora
JR 20189
Žućo
JUR 20165
Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Rina
HR 10038
Saša
JUR 238
Cito
JUR 20224
Agica
JUR 20217 (RM 243)
Rega
JUR 20233 (RM 164)
Aron-Fido
JUR 20145 (RM 7)
Brnja-Lasa
JUR 20146 (RM 23)
Tena od Tomislavgrada
HUR 40388
Roki
HUR 40078


Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Lasa
HUR 42010 (BHUR 247)
Tarzan od Tomislavgrada
HUR 40387
Roki
HUR 40078


Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Šarov
JUR 20003
Šarka
JUR 20009
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Šarov
JUR 20076
Šara
JUR 20077
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Žućo
JUR 20165
Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Aron-Fido
JUR 20145 (RM 7)
Brnja-Lasa
JUR 20146 (RM 23)
Bonna Hrvatsko Blago
HUR 40740
Bobi
HUR 40420
Tin
HUR 40256 (BHUR 20330)
Roki
HUR 40078


Lisa
neupisan


Ella King-Tor Croatia
HUR 40200
Boni
HUR 40046


Rina Sokolova
HUR 40019
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Linda
JUR 219 (RM 219)
Lesa
HUR 40079