inbreeding analiza - Zana

IC4 = 1.5625 %

predak doprinos IC
Roki 1.5625% 0.0000%

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Roni
BHRB 0000356
Rambo (Jurin)
BHUR 20807
Roki
HUR 40078


Buba
JUR 20262 (RM 413)
Šargo
JUR 20236 (00456)
Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)
Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Čala
BHRB 0000345
Ken King-Tor Croatia
HUR 40264
Tin
HUR 40256 (BHUR 20330)
Roki
HUR 40078
Lisa
neupisan
Klara
HUR 40151
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Arna
HUR 40095
Gara
neupisan