inbreeding analiza - Andy King-Tor Croatia

IC4 = 1.5625 %

predak doprinos IC
Bara (Endži) 1.5625% 0.0000%

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Car Bony-Tor
HUR 40056
Nando
JUR 252 (RM 252)
Šargo
JUR 20192


Kuna (Rexa)
JUR 20198
Žućo
JUR 20165
Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Bonita
JR 40022 (RM 204)
Roni
JR 20169


Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Aron-Fido
JUR 20145 (RM 7)
Brnja-Lasa
JUR 20146 (RM 23)
Rega King-Tor Croatia
HUR 40598
Beki
HUR 40122
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Rina Sokolova
HUR 40019
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Šargo
JUR 20236 (00456)
Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)
Linda
JUR 219 (RM 219)
Ali
JUR 20216 (RM 230)
Rega
JUR 20233 (RM 164)