inbreeding analiza - Aria

IC4 = 0.0000 %

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Cezar Makarski
HUR 40315 (BHR B 20865)
Šarov (Štampalov)
HUR 40321 (BHUR 20804)


Gara
HUR 40204 (BHUR 20487)
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Gara
BHUR 20267
Šargo
JUR 20166
Gara
JUR 20254
Bela
BHUR 20310 8RM 567)
Zelo
BHUR 20308


Šara
BHUR 20309