inbreeding analiza - Ceki

IC4 = 0.0000 %

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Šarov Mujagin
BHUR 21307
Bimbo
BHRB 20855
Šarov
BHUR 20853


Brena
BHUR 20852


Biga
BHRB 20613
Laki
BHUR 20243


Linda
BHUR 20291
Cer
JUR 20249
Šara
JUR 20257
Anda
BHUR 20871
Cezar Makarski
HUR 40315 (BHR B 20865)
Šarov (Štampalov)
HUR 40321 (BHUR 20804)


Gara
HUR 40204 (BHUR 20487)
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Gara
BHUR 20267
Bela
BHUR 20310 8RM 567)
Zelo
BHUR 20308


Šara
BHUR 20309