inbreeding analiza - Šara

IC4 = 0.0000 %

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Hektor
BHRB 0000348


Linda
BHRB 20965
Šarov
BHUR 20801


Drena-Bela
BHUR 20533
Car-Bobi
BPP 00120
Dag
JUR 100001 (RM 122)
Arija
JUR 100036
Dona
BHUR 20336

Ruta
JUR 20162 (RM 55)