inbreeding analiza - Vihor Vala Liburna

IC4 = 0.0000 %

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Roni
BHRB 0000356
Rambo (Jurin)
BHUR 20807
Roki
HUR 40078


Buba
JUR 20262 (RM 413)
Šargo
JUR 20236 (00456)
Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)
Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Kanga
HUR 41669 (BHR 667)
Šarov
BHRB 0000353
Šarov
neupisan
Guberski Šarov (Burkić)
neupisan
Bela
neupisan
Šara
neupisan


Čala
BHRB 0000345
Ken King-Tor Croatia
HUR 40264
Tin
HUR 40256 (BHUR 20330)
Klara
HUR 40151
Gara
neupisan