inbreeding analiza - Anda

IC4 = 0.0000 %

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Roki
BHR 20986
Cezar Makarski
HUR 40315 (BHR B 20865)
Šarov (Štampalov)
HUR 40321 (BHUR 20804)


Gara
HUR 40204 (BHUR 20487)
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Gara
BHUR 20267
Runda
BHUR 20604
Bilov
BHUR 20311


Šara
JUR 20301


Piga Gemyland
BHUR 22235
Dark-Šarov
BHUR 20531
Car-Bobi
BPP 00120
Dag
JUR 100001 (RM 122)
Arija
JUR 100036
Dona
BHUR 20336

Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Toka
BHUR 21168
Dren
BHUR 20652
Šargo
BHUR 20645
Diva-Bubi
HUR 40291 (BHUR 20529)
Bela (Tora)
BHUR 20829