inbreeding analiza - Kikaš

IC4 = 1.5625 %

predak doprinos IC
Roki 1.5625% 0.0000%

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Roni
BHRB 0000356
Rambo (Jurin)
BHUR 20807
Roki
HUR 40078


Buba
JUR 20262 (RM 413)
Šargo
JUR 20236 (00456)
Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)
Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Bonna Hrvatsko Blago
HUR 40740
Bobi
HUR 40420
Tin
HUR 40256 (BHUR 20330)
Roki
HUR 40078
Lisa
neupisan
Ella King-Tor Croatia
HUR 40200
Boni
HUR 40046
Rina Sokolova
HUR 40019
Lesa
HUR 40079