inbreeding analiza - Bela od Crne Ramske

IC7 = 0.0000 %

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Best od Crne Ramske
BHRB 31875
Max od Crne Ramske
BHR 459
Bobi od Crne Ramske
BHRB 0000338
Šarov (Štampalov)
HUR 40321 (BHUR 20804)


Bila Ramska
neupisan


Šara Ramska
BHR 323


Oluja od Crne Ramske
BHR 601
Ban
HUR 41005
Tarzan od Tomislavgrada
HUR 40387
Roki
HUR 40078


Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Lira
HUR 40461
Cit-Ron King-Tor Croatia
HUR 40137
Bili
HUR 40098
Rambo (Dilaverov)
BHUR 20561
Šagana
HUR 40082
Rina Sokolova
HUR 40019
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Linda
JUR 219 (RM 219)
Kupina
HUR 40153
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Šargo
JUR 20236 (00456)
Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)
Arna
HUR 40095
Rambo
JUR 20260
Buba
JUR 20262 (RM 413)
Azra Cro U Can
HUR 42016
Arči
HUR 40969 (BHUR 20938)
Ston
JUR 433 (BHUR 20581)
Atos (Soko)
JUR 20171 (RM 65)
Šarov
JUR 20089 (BHUR 20089)
Astra (Šara)
JUR 20156 (BHUR 20156)
Kuna (Rexa)
JUR 20198
Žućo
JUR 20165
Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Diva-Bubi
HUR 40291 (BHUR 20529)
Loli-Gari
BHUR 20523 (BHR 482)
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Sila
BHUR 20264
Dona
BHUR 20336

Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Alka Piasevoli
HUR 40657
Bach
HUR 40139
Ares
HR 10000
Roni
JR 20169
Kora
JR 20189
Rina
HR 10038
Saša
JUR 238
Rega
JUR 20233 (RM 164)
Tena od Tomislavgrada
HUR 40388
Roki
HUR 40078


Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Sali
JUR 401
Mona od Crne Ramske