inbreeding analiza - Bela od Crne Ramske

IC8 = 0.0000 %

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Best od Crne Ramske
BHRB 31875
Max od Crne Ramske
BHR 459
Bobi od Crne Ramske
BHRB 0000338
Šarov (Štampalov)
HUR 40321 (BHUR 20804)


Bila Ramska
neupisan


Šara Ramska
BHR 323


Oluja od Crne Ramske
BHR 601
Ban
HUR 41005
Tarzan od Tomislavgrada
HUR 40387
Roki
HUR 40078


Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Šarov
JUR 20003
Šarka
JUR 20009
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Šarov
JUR 20076
Šara
JUR 20077
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Žućo
JUR 20165
Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Aron-Fido
JUR 20145 (RM 7)
Brnja-Lasa
JUR 20146 (RM 23)
Lira
HUR 40461
Cit-Ron King-Tor Croatia
HUR 40137
Bili
HUR 40098
Rambo (Dilaverov)
BHUR 20561
Šaro
JUR 20183
Bena
JUR 20256 (RM 118)
Šagana
HUR 40082


Rina Sokolova
HUR 40019
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Šargo
JUR 20236 (00456)
Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)
Linda
JUR 219 (RM 219)
Ali
JUR 20216 (RM 230)
Rega
JUR 20233 (RM 164)
Kupina
HUR 40153
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Šargo
JUR 20236 (00456)


Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)


Arna
HUR 40095
Rambo
JUR 20260


Buba
JUR 20262 (RM 413)
Šargo
JUR 20236 (00456)
Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)
Azra Cro U Can
HUR 42016
Arči
HUR 40969 (BHUR 20938)
Ston
JUR 433 (BHUR 20581)
Atos (Soko)
JUR 20171 (RM 65)
Šarov
JUR 20089 (BHUR 20089)


Astra (Šara)
JUR 20156 (BHUR 20156)


Kuna (Rexa)
JUR 20198
Žućo
JUR 20165
Brnjo
BPP 00202
Lasa
BPP 00203
Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Šarov
JUR 20154 (BHUR 20154)
Kuja
JUR 20153 (BHUR 20153)
Diva-Bubi
HUR 40291 (BHUR 20529)
Loli-Gari
BHUR 20523 (BHR 482)
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sila
BHUR 20264
Atos (Soko)
JUR 20171 (RM 65)
Kuna (Rexa)
JUR 20198
Dona
BHUR 20336Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Šarov
JUR 20154 (BHUR 20154)
Kuja
JUR 20153 (BHUR 20153)
Alka Piasevoli
HUR 40657
Bach
HUR 40139
Ares
HR 10000
Roni
JR 20169


Kora
JR 20189
Žućo
JUR 20165
Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Rina
HR 10038
Saša
JUR 238
Cito
JUR 20224
Agica
JUR 20217 (RM 243)
Rega
JUR 20233 (RM 164)
Aron-Fido
JUR 20145 (RM 7)
Brnja-Lasa
JUR 20146 (RM 23)
Tena od Tomislavgrada
HUR 40388
Roki
HUR 40078


Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Mona od Crne Ramske