inbreeding analiza - Alka Piasevoli

IC4 = 0.0000 %

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Bach
HUR 40139
Ares
HR 10000
Roni
JR 20169


Kora
JR 20189
Žućo
JUR 20165
Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Rina
HR 10038
Saša
JUR 238
Cito
JUR 20224
Agica
JUR 20217 (RM 243)
Rega
JUR 20233 (RM 164)
Aron-Fido
JUR 20145 (RM 7)
Brnja-Lasa
JUR 20146 (RM 23)
Tena od Tomislavgrada
HUR 40388
Roki
HUR 40078


Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)