inbreeding analiza - Beta King-Tor Croatia

IC4 = 1.5625 %

predak doprinos IC
Medi 1.5625% 0.0000%

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Laki King-Tor Croatia
HUR 40638
Grivo
HUR 40629


Konny King-Tor Croatia
HUR 40266
Tin
HUR 40256 (BHUR 20330)
Roki
HUR 40078
Lisa
neupisan
Klara
HUR 40151
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Arna
HUR 40095
Rina King-Tor Croatia
HUR 40597
Beki
HUR 40122
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Rina Sokolova
HUR 40019
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Šargo
JUR 20236 (00456)
Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)
Linda
JUR 219 (RM 219)
Ali
JUR 20216 (RM 230)
Rega
JUR 20233 (RM 164)