inbreeding analiza - Ajka

IC4 = 1.5625 %

predak doprinos IC
Rega 1.5625% 0.0000%

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Rex King-Tor Croatia
HUR 40591
Beki
HUR 40122
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Rina Sokolova
HUR 40019
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Šargo
JUR 20236 (00456)
Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)
Linda
JUR 219 (RM 219)
Ali
JUR 20216 (RM 230)
Rega
JUR 20233 (RM 164)
Dana
HUR 40468
Bili
HUR 40098
Rambo (Dilaverov)
BHUR 20561
Šaro
JUR 20183
Bena
JUR 20256 (RM 118)
Šagana
HUR 40082


Rina
HR 10038
Saša
JUR 238
Cito
JUR 20224
Agica
JUR 20217 (RM 243)
Rega
JUR 20233 (RM 164)
Aron-Fido
JUR 20145 (RM 7)
Brnja-Lasa
JUR 20146 (RM 23)