inbreeding analiza - Bony Canis Montanus

IC4 = 0.0000 %

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Arči
HUR 40969 (BHUR 20938)
Ston
JUR 433 (BHUR 20581)
Atos (Soko)
JUR 20171 (RM 65)
Šarov
JUR 20089 (BHUR 20089)
Astra (Šara)
JUR 20156 (BHUR 20156)
Kuna (Rexa)
JUR 20198
Žućo
JUR 20165
Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Diva-Bubi
HUR 40291 (BHUR 20529)
Loli-Gari
BHUR 20523 (BHR 482)
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Sila
BHUR 20264
Dona
BHUR 20336

Ruta
JUR 20162 (RM 55)
Nesi King Tor-Croatia
HUR 40414
Bili
HUR 40098
Rambo (Dilaverov)
BHUR 20561
Šaro
JUR 20183
Bena
JUR 20256 (RM 118)
Šagana
HUR 40082


Klara
HUR 40151
Medi
JUR 299 (RMSP 299)
Šargo
JUR 20236 (00456)
Lajka
JUR 20237 (BPP 00457)
Arna
HUR 40095
Rambo
JUR 20260
Buba
JUR 20262 (RM 413)