inbreeding analiza - Kondor Cro U Can

IC4 = 0.0000 %

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Tarzan od Tomislavgrada
HUR 40387
Roki
HUR 40078


Biza
HUR 40125
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Cetis
JUR 20232
Ala
JUR 20229 (RM 244)
Sali
JUR 401
Kal
JUR 20258
Bara (Endži)
JUR 20181 (RM 61)
Ika
HUR 41354 (BHR 20797)
Bleki
HUR 40130
Šarov
HUR 40096

Šagana
HUR 40082
Arna
HUR 40095
Rambo
JUR 20260
Buba
JUR 20262 (RM 413)
Astra
HUR 40339